Kunnskapsprosjektet ved Klevfos industrimuseum

Klevfos cellulose- og papirfabrik i full drift 1967, 9 år før nedleggelsen i 1976. Selv om røyken og Klevfoslukta er borte og det ikke lenger finnes store mengder tømmer på anlegget, så er de fleste øvrige deler bevart. Foto: Anno Museum

Et av de første store prosjektene Fabrica har arbeidet med er en ordentlig fabrikk. For en stund tilbake ferdigstilte vi «Kunnskapsprosjektet», et stort arbeid for Klevfos industrimuseum. Inntil 1976 var det en liten cellulose- og papirfabrikk, i dag er den del av Anno-museene – og har mange bevaringsutfordringer! Nå er rapportene fra prosjektet offentlig tilgjengelige.

Kunnskapsprosjektet ble initiert av Anno Klevfos og Riksantikvaren som del av utredningen om fredning av anlegget. Prosjektet hadde som overordnet mål å finne ut om det er mulig å bevare alle deler av fabrikken – også den «kjemiske» delen, der luta fra celluloseproduksjonen ble gjenvunnet. Klevfos produserte cellulose med sulfatprosessen, noe som innebar at enorme mengder kjemikalier ble spredt i fabrikkanlegget. Disse kjemikaliene har blitt omvandlet til salter, som i dager tærer voldsomt på bygningskonstruksjonene. Den kjemiske delen er i dag unik – det finnes ingen andre slike anlegg bevart i Norge og så vidt vi vet også få ellers i verden.

I tillegg er det problemer med stabilitet, avfallsmasser, vanninnsig fra grunnen, lekkasjer, frostskader og ikke minst metallkorrosjon. De fleste deler av fabrikkens maskineri er bevart, dvs. at mange jernkonstruksjoner er utsatt for det fuktige inneklimaet.

Gjennom et svært godt samarbeid med håndverkere og ledelse ved Anno Klevfos og Anno Skogbruksmuseet, har Fabrica gjennom seks delprosjekter underbygget at det er mulig å bevare helheten i fabrikkanlegget, også den kjemiske delen. Men det krever selvsagt en solid praktisk bevaringsinnsats over mange år og et løpende godt vedlikehold. Bredden i prosjektet, og anbefalingene til Fabrica er samlet i sluttrapporten og to fyldige rapporter om murverksforvitring og overordnet tilstand til anlegget:

Det siste året har flere av de anbefalte tiltakene blitt utført. Kritiske stabilitetsproblemer er løst, store mengder avfallsmasser sanert og innsig av overflatevann sterkt redusert. For oss er det derfor en stor glede å fortsatt få anledning til å følge opp arbeidene som pågår på Klevfoss. Les mer på nettsidene til Klevfos: https://klevfos.no/kunnskapsprosjektet

Samling i Stavanger for deltakerne på kalkmurerkursene våre

Kursdeltaker Martin Mannhart forteller de andre deltakerne på murerkursene om egne erfaringer med restaurering av middelalderkirker. Her i Abbedens hus på Utstein kloster.

Gjennom de siste tre årene har Fabrica vært ansvarlig for gjennomføring av to store kursrekker innen restaurering av middelalderske steinkirker med kalk. Dette er en av flere «opptakter» til de store programmene for kirkerestaurering som er på trappene. For nå trengs det gode kalkmurere som er sikre i sitt fag! Den ene kursrekken har foregått på Hadeland, den andre i Stavangerregionen. Sist uke samlet vi alle kursdeltakerne i Stavanger og på Utstein kloster til seminar og befaringer.

I løpet av kursrekkene har de 20 deltakerne, som er faglærte murere, fått innsikt i alt fra middelalderens kirkebyggekunst til tilstandsundersøkelser og materialkunnskap, spesielt knyttet til kalk. Men viktigst har vært praktisk restaurering av hele vegger på Hesby og Sørbø kirker i Stavanger, samt Gamle Tingelstad kirke, Nikolaikirken og en eldre låvebygning på Hadeland.

På disse bygningene har deltakerne hogd ut gamle sementfuger, spekket fugene med tradisjonell kalkmørtel og pusset, slemmet og hvittet fasadene. På samlingen i Stavanger fikk de se hvordan jobben står seg etter den siste høsten og vinteren. Resultatet ser bra ut!

Et av resultatene fra kursene i Stavanger: Restaurering av østfasaden på Hesby kirke.

I tillegg til mange foredrag og diskusjoner, der deltakerne også presenterte egne prosjekter var tiden i Stavanger fylt med befaringer: Den store restaureringen av Stavanger domkirke, Utstein kloster og naturligvis Hesby og Sørbø kirker. Dessuten orienterte Harald Ibenholt fra Riksantikvaren om programmet for kirkerestaurering.

Samlingen markerte avslutning på kursrekkene, men også en start på det som kan bli årlige fagsamlinger for murere som spesialiserer seg på restaurering av steinkirker med kalk. Med så mange restaureringer som nå står for døren, er det helt sentralt å holde det faglige nivået på topp.

Fabrica har gjennomført kursrekkene for de respektive kirkelige fellesråd (Stavanger og Gran) og med finansiering fra Riksantikvaren. I tillegg til Fabricas Morten Stige og Per Storemyr, har de erfarne kalkmurerne Terje Berner og Tore Granmo vært instruktører.

Fellessamlingen i Stavanger kunne ikke ha vært utført uten betydelig hjelp fra byggeledelsen ved Stavanger domkirke, Sørbø og Hesby kirker, samt Murmester Meling AS og Stavanger museum. Tusen takk til alle – og spesielt til våre gode kursdeltakere!

Godt nyttår fra Fabrica! (Med tilbakeblikk på 2022)

Tingvoll kirke. En de spennende steinkirkene vi har hatt gleden av å arbeide med i 2022
Tingvoll kirke. En de spennende steinkirkene vi har hatt gleden av å arbeide med i 2022

Vi vil gjerne takke alle våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere for et særdeles aktivt og hektisk år!

Fabrica har i 2022 vært landet rundt i kulturminnevernets tjeneste. Vi har møtt en rekke hyggelige kulturminnevernere på oppdragsarbeid, på kurs, seminarer og i trivelig lag. Vi er glade for den tillit vi blir møtt med i det ganske land.

Vi vil gjerne trekke fram samarbeidet om middelalderkirkene i stein vi har vært involvert i, både med tilstandsanalyser og restaureringsarbeid: Søsterkirkene på Gran, Gamle Tingelstad kirke, Tingvoll kirke, Holt kirke, samt Sørbø, Hesby, Talgje og Ogna kirker i Rogaland – og ikke minst Moster gamle kirke. Arbeidene fortsetter i 2023 og det kommer nok flere kirker til.

Dessuten vil vi fremheve alle gode murere vi har vært så heldige å få «kurse i kalk», spesielt på våre murerkurs på Hadeland og i Rogaland. Kalk har en spesiell plass i arbeidet med steinkirkene. Vi har hjulpet til med kalkovnsbygging og kalkbrenning i Mosterhamn – og kursvirksomheten fortsetter i det nye året.

Godt murerhåndverk må også til når ruiner skal settes i stand. Vi har hatt gleden av å arbeide for Kulturetaten i Oslo med restaureringen av Hallvardskatedralens ruin og planleggingen av tiltak på Bispegårdens nordfløy.

Vi driver ikke bare med kirker og kalk. 2022 var også året med bergkunstarbeid. Fra Troms i nord til Fredrikstad i sør har vi hjulpet til med å forstå steinforvitring som forutsetning for god bevaring.

Vi har dessuten bidratt med faglig innhold i en kursrekke som arrangeres av Quality Norway. Programmet rommer utvikling og forvaltning av kulturminner og spissede kurs i istandsetting av eldre murverk, samt brannsikring av kulturminner. 2022 var også året da vi leverte vår første konsekvensutredning for kulturminneverdier på Linnerud.

På tresiden har vi jobbet for Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen med fredete anlegg i Kongsvinger, Åsnes og Våler, inkl. flere skogfinske kulturminner.

Vegard Røhme har vært med Fabrica fra starten i 2018-19. Nå ønsker han å konsentrere seg mer om arbeidet for Akershus bygningsvernsenter, der han har jobbet i mange år. Vi vil gjerne få takke Vegard for stor innsats og mye trivelig feltarbeid! Vi kommer nok til å samarbeide når anledningen byr seg også i tiden fremover!

Fabrica er en liten organisasjon. Desto mer avhengige er vi av godt samarbeid med oppdragsgivere og partnere – med fagfolk som forstår seg på kulturminnearbeid. Vi satser på at også 2023 blir et samarbeidets kulturminnevernår!

Godt nyttår!

Kurs for murere på middelalderkirkene Sørbø og Hesby i Stavanger kommune

Det lages varmlesket «middelaldermørtel» (hotmix) for utbedring av fuger på Sørbø middealderkirke

Fabrica fortsetter kursrekkene for murere for å styrke kompetansen innen restaurering av middelalderkirker i stein. En lengre kursrekke avholdes for «østlandsmurere» på Hadeland. Denne uken har vi hatt et flott kurs knyttet til Sørbø og Hesby kirker i Stavanger; det første av fire bolker for ni murere fra Vestlandet, Agder og Nordland. God stemning hele uken!

Vi kombinerte praksis og teori. Gjennomgående tema var oppføring av prøvefelt for utførelse av spekking og test av holdbarhet med ulike kalktyper: Industribrent kalk fra Hylla, tradisjonsbrent kalk fra Bømlo og importert NHL 2. Det skal bli spennende å følge prøvefeltene videre i kurset.

Kursrekken utføres på oppdrag fra Riksantikvaren og i samarbeid med Stavanger kommune/Stavanger kirkelige fellesråd og Murmester Meling AS. Det er knyttet til oppstart av omfattende istandsettelse av kirkene. Instruktører er Terje Berner og Tore Granmo, i tillegg til Fabricas egne Morten, Vegard og Per.

Kursdeltakerne meisler bort skadde fuger. Instruktør Terje Berner tar seg en pust i bakken!
Fugene spekkes! Nitidig arbeid for kursdeltakerne…

Lokalavisa Øyposten følger arbeidene på middelalderkirkene i øyriket nord for Stavanger tett. Fabrica har hatt ansvar også for tilstandsanalyser av kirkene, på oppdrag fra Stavanger kommune/Stavanger kirkelige fellesråd, se artikler her:

Fabrica med ny veileder om forprosjekter for istandsetting av middelalderkirker i stein

Mange av Norges mer enn 160 middelalderkirker i stein trenger til vedlikehold og istandsetting. For tiden er det atskillige arbeider som pågår, mange flere er på trappene. Det har utløst et behov for en veileder som tar for seg hvordan en skal utføre forundersøkelser for å avdekke skader og planlegge restaureringer.

På oppdrag fra Riksantikvaren og KA har Fabrica nå utarbeidet en slik veileder; den tar for seg alle trinn i undersøkelser og planlegging som kan lede til god og vedlikeholdsvennlig istandsetting.

Veilederen er tilrettelagt for kirkeverger og andre som har ansvar for forvaltning og istandsetting av middelalderkirker i stein. Kanskje også folk som får oppdrag med å utføre forprosjekter kan finne nyttige tips.

Hvor finner en veilederen?

Vi håper dette materialet kan være til hjelp for vedlikeholdsvennlig istandsetting av Norges middelalderkirker!

Forurensning og kulturminner

Løkken verk, Orkdal. Forurensningens foruroligende skjønnhet. Foto: Morten Stige, juli 2006
Løkken verk, Orkdal. Forurensningens foruroligende skjønnhet. Foto: Morten Stige, juli 2006

Forurensning er et stort tema, også når det gjelder kulturminner. Vi har debattene om klimaendring, om luftforurensning og om forurensning av naturen på grunn av sig av tungmetaller fra gamle gruver. Men forurensning og kulturminner berører mye mer, f.eks. hvordan en skal sanere gamle fabrikker. Fabrica ble av Riksantikvaren i 2019 bedt om å utarbeide et «problemnotat» om temaet: Hvordan skal samfunnet, på overordnet nivå, løse de ulike forurensningsproblemene som er knyttet til kulturminner? Rapporten vår var ferdig for en stund siden, nå er den åpent tilgjengelig for alle. Vi takker Riksantikvaren for oppdraget og håper rapporten kan være til hjelp i arbeid med å bevare kulturminner og begrense alle former for forurensning. Her er sammendrag av og link til rapporten. Fortsett å lese «Forurensning og kulturminner»

Fabrica engasjert for å utarbeide kunnskapsgrunnlaget for bevaring av Klevfos Industrimuseum

Klevfos industrimuseum - Norges eneste bevarte anlegg for gammel kombinert cellulose- og papirproduksjon, i drift fra 1888 til 1976
Klevfos industrimuseum – Norges eneste bevarte anlegg for gammel, kombinert cellulose- og papirproduksjon, i drift fra 1888 til 1976

Fabrica har mange interessante prosjekter for tiden, de spenner fra middelalderkirker til gamle, verneverdige industrivirksomheter. Denne uken har vi startet opp et stort samarbeidsprosjekt med Klevfos Industrimuseum i Løten. Klevfos er en del av Anno Museum. Her skal hjelpe til med vernestrategier og forslag til istandsettelse av et helt fantastisk anlegg for tidlig cellulose- og papirproduksjon. Fortsett å lese «Fabrica engasjert for å utarbeide kunnskapsgrunnlaget for bevaring av Klevfos Industrimuseum»

FABRICA. Vi leverer kulturminnetjenester

Vegard, Per og Morten

FABRICA er en ny aktør i det norske kulturminne-landskapet. Firmaet er etablert av Morten Stige, Vegard Røhme og Per Storemyr i april 2019. Vi hjelper offentlige og private aktører i hele landet med bevaring, restaurering og vedlikehold. Vi er basert i Oslo og på Hyllestad i Ytre Sogn. Fortsett å lese «FABRICA. Vi leverer kulturminnetjenester»