Kunnskapsprosjektet ved Klevfos industrimuseum

Klevfos cellulose- og papirfabrik i full drift 1967, 9 år før nedleggelsen i 1976. Selv om røyken og Klevfoslukta er borte og det ikke lenger finnes store mengder tømmer på anlegget, så er de fleste øvrige deler bevart. Foto: Anno Museum

Et av de første store prosjektene Fabrica har arbeidet med er en ordentlig fabrikk. For en stund tilbake ferdigstilte vi «Kunnskapsprosjektet», et stort arbeid for Klevfos industrimuseum. Inntil 1976 var det en liten cellulose- og papirfabrikk, i dag er den del av Anno-museene – og har mange bevaringsutfordringer! Nå er rapportene fra prosjektet offentlig tilgjengelige.

Kunnskapsprosjektet ble initiert av Anno Klevfos og Riksantikvaren som del av utredningen om fredning av anlegget. Prosjektet hadde som overordnet mål å finne ut om det er mulig å bevare alle deler av fabrikken – også den «kjemiske» delen, der luta fra celluloseproduksjonen ble gjenvunnet. Klevfos produserte cellulose med sulfatprosessen, noe som innebar at enorme mengder kjemikalier ble spredt i fabrikkanlegget. Disse kjemikaliene har blitt omvandlet til salter, som i dager tærer voldsomt på bygningskonstruksjonene. Den kjemiske delen er i dag unik – det finnes ingen andre slike anlegg bevart i Norge og så vidt vi vet også få ellers i verden.

I tillegg er det problemer med stabilitet, avfallsmasser, vanninnsig fra grunnen, lekkasjer, frostskader og ikke minst metallkorrosjon. De fleste deler av fabrikkens maskineri er bevart, dvs. at mange jernkonstruksjoner er utsatt for det fuktige inneklimaet.

Gjennom et svært godt samarbeid med håndverkere og ledelse ved Anno Klevfos og Anno Skogbruksmuseet, har Fabrica gjennom seks delprosjekter underbygget at det er mulig å bevare helheten i fabrikkanlegget, også den kjemiske delen. Men det krever selvsagt en solid praktisk bevaringsinnsats over mange år og et løpende godt vedlikehold. Bredden i prosjektet, og anbefalingene til Fabrica er samlet i sluttrapporten og to fyldige rapporter om murverksforvitring og overordnet tilstand til anlegget:

Det siste året har flere av de anbefalte tiltakene blitt utført. Kritiske stabilitetsproblemer er løst, store mengder avfallsmasser sanert og innsig av overflatevann sterkt redusert. For oss er det derfor en stor glede å fortsatt få anledning til å følge opp arbeidene som pågår på Klevfoss. Les mer på nettsidene til Klevfos: https://klevfos.no/kunnskapsprosjektet