Om oss

Morten Stige

Morten på befaring i Brussel

morten.stige@fabrica.no / 91 53 18 18

Morten har bakgrunn fra kulturminneforvaltning og bygningshistorisk forskning. Han er utdannet kunsthistoriker (UiO, 1997) og siviløkonom (NHH, 1989), en bakgrunn som har gitt spisskompetanse i arkitektur- og kulturhistorie og god forståelse for næringslivets rammebetingelser og arbeidsmetoder.

Bred erfaring fra Riksantikvaren og Byantikvaren i Oslo gjør at han dekker spennet fra restaurering av fredete bygninger og utvikling av bevaringsstrategier til ivaretakelse av den eldre arkitekturens plass i byutviklingen. Morten har inngående kjennskap til prosesser hjemlet i kulturminneloven og plan- og bygningsloven gjennom rollen som sentral aktør i en rekke større plan- og utviklingsprosesser i Oslo.

Morten gir råd om bruk av historisk bebyggelse som ressurs for både miljø og opplevelse og kan gi verdivurderinger av historisk eiendom og bygningsmiljøer. Han har bred kjennskap til teknisk bygningsvern og har oversikt over utfordringene som følger av tilpasning til ny bruk og aktuelle myndighetskrav. Han har også god oversikt over tradisjonshåndverk som vindusrestaurering, kalkbasert murverk og ruinkonservering. Morten har representert antikvarisk myndighet i en rekke restaureringer og utviklingsprosjekter av vernet eiendom i Oslo og kan bistå med prosessledelse og utvikling av kostnadseffektive restaureringsplaner på byggets premisser.

Morten er opptatt av formidling og har drevet omfattende formidlingsarbeid gjennom presse, forelesninger og byvandringer, og gitt ut en rekke bøker og artikler om kulturminnevern og middelalderens kunst og arkitektur. Han har tatt initiativ til og gjennomført en serie «Grubleseminarer» – et unikt opplegg for tverrfaglig forskning og formidling av middelalderkirker.

Et utvalg av Mortens publikasjoner finnes på Bibsys/Oria og på hans academia.edu-side

Per Storemyr

Per i brynesteinsbruddene i Eidsborg, Telemark

per.storemyr@fabrica.no / 95 330 460

Per er geoarkeolog; feltarbeider, rådgiver, forsker og skribent i spennet mellom geologi, bygningsvern og arkeologi. Han har utdanning som geolog fra NTH (1987) og tok sin doktorgrad ved Institutt for arkitekturhistorie, NTNU, i 1997. Per har spesialkompetanse i forvitring/nedbrytning og bevaring av steinbygninger, bergkunst og kalkmalerier – og har i 30 år jobbet med historisk bruk av stein. I de siste årene har han vært ansvarlig for bygging av tre kalkovner og brent kalk på tradisjonelt vis til bruk for kulturminnevernet.

Han har jobbet ved SINTEF, NTNU, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Norges geologiske undersøkelse, Norsk Kvernsteinsenter og i eget firma. I 15 år, fram til 2014, jobbet han i kulturminnevernet i Sveits, mest knyttet til ETH, den tekniske høyskolen i Zürich. En stor interesse er egyptisk arkeologi (steinbrudd og bergkunst) og han har 20 feltsesonger bak seg i det østlige Sahara.

Per har drevet eget firma siden 2010. Det er ansvarlig for hans virksomhet i utlandet. Nettsiden til Per er en kunnskapsbase om kulturminnevern knyttet til stein. Her finnes bl.a. referanser og linker til bokutgivelser og 200 vitenskapelige artikler og rapporter. Et utvalg publikasjoner finnes også på Pers academia.edu-side