Tjenester

Gamle steinbygninger er Fabricas spesialfelt, men vi jobber også med en rekke andre historiske anlegg og konstruksjoner; trebygninger, kirkearkitektur, kulturminner i bymiljøer, steinbrudd, bergkunst og kalkmalerier. Vi deler tjenestene våre inn i bevaringsprosjekter, kulturminner som ressurs og forskning og utvikling.

Bevaringsprosjekter

Fabrica bidrar til å utvikle og gjennomføre restaureringsprosjekter for bygninger og anlegg. Eller vi kan bistå i bevaringen av eldre konstruksjoner, et kalkmaleri eller et bergkunstfelt. Vi hjelper med enkelte eller alle deler av prosessen:

 • Forundersøkelser – forståelse av historien til objektet basert på arkiv-, litteratur- feltundersøkelser.
 • Tilstandsanalyser – overgripende og inngående forståelse av nedbrytning og forvitring. Hvorfor er skaden akkurat her?
 • Materialanalyser – stein, mørtel og treverk; salt og andre skade-indikatorer. Uttak av prøver for datering/dendrokronologi.
 • Verdivurderinger – restaureringsetikk knyttet til mulige og ønskelige inngrep.
 • Søknadsskriving – vi skriver dispensasjonssøknader til antikvariske myndigheter og kan bidra i søknader om tilskudd.
 • Planlegging og anskaffelse – hjelp med anbud og tilbud, prioritering av tiltak i restaureringsprosesser, valg av materialer og håndverksutførelse.
 • Utførelse av restaureringsarbeid – byggeledelse og faglig oppfølging av utførende håndverkere med de daglige valg «på stillaset».
 • Langsiktig vedlikehold og overvåkning – utarbeidelse av overvåknings- og vedlikeholdsplaner. Utførelse av overvåkning i praksis, ved regelmessige befaringer og observasjon av tilstand.
 • Dokumentasjon – vi har lang erfaring i manuell og digital dokumentasjon, bl.a. GIS, samt rapportering i ulike formater. Vi behersker bok- og artikkelskriving og har gitt ut flere hundre titler.
 • Formidling – vi hjelper med de fleste former for formidling i en digital hverdag og gir dessuten foredrag, konferanser, omvisninger og demonstrasjoner.

Kulturminner som ressurs

Her tar vi et mer overordnet perspektiv: Hva bør bevares og hvorfor? Årsakene kan være kulturhistoriske verdier, men like gjerne økonomi og økologi:

 • Kulturminnerådgivning ved ny bruk av eldre bygninger og nybyggeprosjekter i historiske miljøer.
 • Historiske bygg og bygningsmiljøer som drivkraft i stedsutvikling.
 • Verdianalyser av kulturminner og kulturmiljøer.
 • Strategier for å ivareta og utvikle kulturminneverdier i sektorer eller anlegg.

FoU for kulturminner

Vi har bred kompetanse på forskning og utvikling på ulike felt innen kulturminnevernet, både når det gjelder kulturhistorie, håndverk og materialer. Her er noe av hva vi driver med:

 • Bygningsarkeologi og kulturhistorie, spesielt knyttet til kirkearkitektur. Vi står bak serien med «Grubleseminarer» om gamle kirker i Norge.
 • Stein, kalk og leire. Historisk bruk av stein og leire, undersøkelser av gamle steinbrudd, kalkbrenning og bruk av tradisjonskalk.
 • Materialanalyser. Vi kan feltanalyser og samarbeider med flere analyselaboratorier i Europa.

Vi driver med utstrakt formidlings- og publiseringsvirksomhet på flere av disse feltene. Se om oss.